Digwyddiadau-Events

Rhaglen 2023 Programme 

Yn yr Institiwt am 7:30 os na nodir yn wahanol. In the Institute at 7:30 unless notified otherwise.

Ionawr 18 January (E).
Adam Voelcker – Ysgolion awyr agored Sir Gaernarfon / Open air schools of Caernarfonshire.

Chwefror 15 February (E)  Sylwch newid i’r rhaglen wreiddiol /Note change to original programme.
Dr Huw Roberts. Tri brawd, tair llong yn y Rhyfel Mawr / Three brothers, three ships in the Great Wa

Mawrth 15 March
Cyfarfod Blynyddol / AGM (C)
Arddangosfa o hen luniau o Gaernarfon / An exhibition of old Caernarfon photographs, Bryan Hughes. Lansiad y Placiau a’r daflen / Plaques and leaflet launch.

Ebrill 19 April (C)
Dr Haydn E Edwards. Hanes Griffith Davies FRS matemategydd, arloeswr a chymwynaswr / marhematician, innovator and philanthropist.

Mai 17 May (C)  Sylwch newid i’r rhaglen wreiddiol /Note change to original programme.
Mathew Wyn Williams – Archaeoleg safleuoedd yr RSPB yng Ngogledd Cymru / The archaeology in RSPB reserves in North Wales.

Mehefin Gorffennaf Awst / June July August.
Gweithgareddau i’w cadarnhau / Events to be confirmed.

Medi 20 September (E)
Pamela Smith. Gwaith Haearn Brunswick, Caernarfon / Brunswick Iron Works, Caernarfon.

Hydref 18 October (C)
John Lloyd Williams. Hen fysus yr ardal / Old local buses.

Tachwedd 15 November (C)
Noson yng nghwmni / An evening with Aled Jones, Hendy. Llywydd / President NFU Cymru.

Rhagfyr / December
Cinio Nadolig / Christmas Dinner *

Rhaglen 2022

  1. Ionawr 19– Gwyn Roberts- prif weithredwr Y Galeri a Chwmni Tref Caernarfon
  2. Chwefror 16 – Grant Piesley  Rheolwr DEG Datblygiadau Egni Gwledig
  3. Mawrth 16 Adam Voelker (Pensaer) –‘The Open Air Schools of Caernarfonshire’
  4. Ebrill 20 – Dr Dafydd Roberts, cyn bennaeth Amgueddfa Lechi Genedlaethol Cymru yn Llanberis yn sgwrsio am ‘Llechi Cymru dros y Byd’
  5. Mai 18 Paul Lewin – Rheolwr Cyffredinol Rheilffordd Eryri – bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Orsaf Rheilffordd Eryri. This meeting will be at the railway station St Helen’s Rd.
  6. Mehefin 15 – Math Williams – Daeareg Caernarfon gyda taith i ddilyn.
  7. Digwyddiadau yn yr haf i’w cadarnhau.
  8. Medi 21 – Gareth Roberts – RAF Llandwrog
  9. Hydref 19 –  Twm Elias – Crwydro Patagonia / Travelling through Patagonia
  10. Tachwedd 16-  Iwan Roberts – Hanes y Post cynnar yn ardal Caernarfon.

Byddai’r pwllgor yn hoffi gweld teithiau lleol yn cael ei trefnu yn ystod misoedd yr Haf. Fe drefnir y rhain yn nes at yr amser yn dibynnu ar y pandemic.

***********************************************************************************

Rhaglen 2020 Programme

Cynhelir y cyfarfodydd yn yr Institiwt os na hysbysir yn wahanol

Sylwch os gwelwch yn dda, £3 wrth y drws os nad ydych yn aelod.

Please note, there is a £3 charge to non -members.                                                        Meetings will be held at the Institute unless otherwise notified

 Ionawr 15 January (C)  7:30. Gareth Haulfyn: Rheilffordd Nantlle – Rheilffordd Ni? (Nantlle Railroad)

Chwefror19 February (E) 7:30  Rachel Morley: Cyfarwyddwr Cyfeillion Eglwysi Di Gyfaill / Director of the Friends of Friendless Churches

Mawrth 18 March (C) Cyfarfod blynyddol/AGM 7:15-7:20pm.   7:30 Rhys Mwyn  Archaeoleg Lleol / Local Archaeology

Ebrill  15 April (C) 7:30 Noson gyda / an evening with Osborn Jones a Huw Jones

Mai 20 May (C)  Newid Hinsawdd / Climate Change Yr Athro  Gareth Wyn Jones a Grant Peisley

Mehefin /  June Taith/Trip: Malcolm*

Medi 16 September (C) 7:30  Gari Wyn : Y Cymru yn Llundain / The London Welsh

Drysau Agored 2019 Open Doors*

I’w drefnu gwelwch ein gwefan / T.B.C. See our website

Hydref / October 21 (E) Elgan Jones SPAB, Pensaerniaeth/Architecture

Tachwedd 18 November (C)  Twm Elias – Hen Ffeiriau Arfon / Old fairs in Arfon

Rhagfyr  December Cinio Nadolig  / Christmas Dinner *

*Mwy o wybodaeth i ddilyn.  *More information to follow.

Rhaglen 2019

Ionawr 16 January  7:30   Clwb Iotio/Yacht Club                                                                    Gerallt Jones ‘Elis Davies, Lloyd George ac Etholiad 1918’  / 1918 Election

Chwefror 20 February   7:30   Clwb Iotio/Yacht Club                                                        Dafydd Whiteside Thomas. Enwau Afon Rhythallt a Saint. Place-Names of Afon Rhythallt and Saint

Mawrth 27 March Institiwt /Institute      C.C.B. / A.G.M. 7:00-7:15                                  7:30 Elinor Gray Williams yn trafod pensaeniaeth/ Architecture  

Ebrill 17 April  7:30 Institiwt /Instuitute                                                                                  Historical Paintings in Caernarfon. Peter Lord

Mai 15 May Martin Davies.                                                                                                                  * Taith i Gaer Dinorwic, Llanddeiniolen/evening at Dinorwic Hill fort in Llanddeiniolen

Mehefin 16 June:  Taith i Gaer y Belan 6:30 pm yn y Gaer. Cewch y cyfarwyddiadau drwy e-bost. Bydd Ifor yn eich tywysu o amgylch y Gaer. (Disgwyl amgadarnhad)

Visit to Belan Fort 6:30 pm at the Fort. Directions how to get there will be sent by e-mail to members. Ifor will be taking you on a guided walk around the Fort. (awaiting confirmation )

Taith i’r llyfrgell Genedlaethol  ei ohirio tan rhwydro eto, digwyddiad arall i’w drefnu            Trip to the National Library Postponed until further notice                                                   *Ymweliad a’r Llyfrgell Genedlaethol (25 mwyafrif).                                                                  *Excursion to the National Library (25 max)

Medi 18 September  7:30 Clwb Iotio/Yacht Club                                                              Melissa Lambe   Hanes Caernarfon / History of Caernarfon

*Drysau Agored / *Open Doors

Hydref 16 October                                                                                                                      *Prynhawn ar gofnodi a thrafod enwau lleoedd lleol.                                                                    *An afternoon recording and discussing local place-names

Tachwedd 20 November  7:30 Clwb Iotio/Yacht Club                                                    John Dilwyn   Hen luniau Caernarfon/Old pictures of Caernarfon

Rhagfyr – December                                                                                                                 *Cinio Dolig/Xmas dinner

***********************************

Rhaglen 2018 Programme

Ionawr 17 January (C) 7:30 Institiwt/Institute
Dr Huw Roberts ‘Oes yna le i hogyn fynd yn llongwr’
‘Talk about life on the Sailing Ships of Caernarfon’

Chwefror 21 February (E) 7:30 Institiwt/Institute
Gareth Cowell
‘Y Tuduriaid, Y Stewartiaid a Llongddrylliadau LLeol’
The Tudors, The Stewarts and Local Shipwrecks’

Mawrth 14 March (E) 7:30 Institiwt/Institute
Ian Brooks – Archaeoleg/Archaeology Porth Mawr

Ebrill 11 April (C) Institiwt/Institute
Cyfarfod blynyddol/AGM 7pm – 7:20pm
Newid i’r rhaglen: Dr Rhian Parry (Caeau Cymru S4C) O’r erw i’r acre’.                 Change to programme: a ‘O‘r erw i’r acre ‘ by Dr Rhian Parry  am/at 7:30

Ebrill/April – Taith Bws Hudolus – Magical Bus Trip *

Mai 9 May (C) 7:30 Institiwt/Institute
Ifor ap Glyn – Cymraeg mewn 50 gair/ Welsh in 50 words

Mehefin 13 June (C) 7:30 Institiwt/Institute
Dr. Gwyn Lewis – ‘Clybio yng Nghaernarfon’
‘Clubbing in Caernarfon’

Gorffennaf
Mordaith ‘Queen of the Sea’ cruise *

Medi 5 September (C) 7:30 Institiwt/Institute
Dr Angharad Price – ‘Tyrsorau Cudd Caernarfon’.
‘Caernarfon’s hidden treasures’

Drysau Agored 2018 Open Doors*
Mewn cydweithrediad a CADW / in co-operaton with CADW

Hydref 11 / October 11
Taith Bws Hudolus – Magical Bus Trip *

Tachwedd / November

Yn y Clwb Iotio 7:30 Yacht Club, Porth yr Aur
Ifor ap Glyn Cymraeg mewn 50 gair.  Lleoliad wedi newid/change of venue

Rhagfyr 1af /December 1st   Clwb Iotio / Yacht Club
Cinio Nadolig / Christmas Dinner *

* Gwybodaeth pellach a.y.b. gwelwch ein gwefan neu’n
tudalen Facebook.
* Further information etc. see our website or Facebook page.
2018

**************************************************

Rhaglen 2017

Chwefror 16 February
Noson Gymdeithasol -Pictiwrs yn y Dre.
Social Evening – Picture houses in the town. Bar Bach 7:30pm

Mawrth 15 March
Cyfarfod Blynyddol yn dilyn gyda chyflwyniad gan Gwyn Lewis – Eisteddfodau yng Nghaernarfon – Institiwt 7:00pm
AGM followed with a talk by Gwyn Lewis Eisteddfodau in Caernarfon

Ebrill 20 April
Taith Bws Hudolus rhif 5 – Magical Bus trip No.5
I bedwar lleoliad o ddiddordeb hanesyddol a bwyd yn rhywle?
To four locations of historical interest and food somewhere?

Mai 10 May (C)
Canu Gwerin a Chlocsiau/ Folk singing and clog making Gwilym Bowen Rhys. Bar Bach 7:30pm
Dro o amgylch y Dre/Walk around town*

Mehefin 21  June (E)
Samuel Jones – T. Hudson Williams – Atgofion am Gaernarfon – Institiwt – 7.00 pm

Awst/August
Ynys Enlli (Bardsey Island)*

Medi / September
Drysau Agored 2017 Open Doors*
13eg – Rhian George – Y Mabinogi – Institiwt 7.00pm (C)

Hydref 20 October
20fed – Taith Bws Hudolus rhif 6* – Magical Bus trip No.6*
I bedwar lleoliad o ddiddordeb hanesyddol a bwyd yn rhywle?
To four locations of historical interest and food somewhere?

Digwyddiad Nesaf – Next Event

Tachwedd 15 November (E) SYLWER Note
Duncan Brown – Hen Gardiau Post /Old postcards
Institiwt – 7.00pm

Rhagfyr/December
Cinio Nadolig/ Christmas Dinner – Y Wal*

* Mwy o wybodaeth, i’w gadarnhau/More information, to be confirmed.

(C) Cymraeg (E) English

Nodiadau/Notes
(C) Cyflwyniad yn Gymraeg  (E) presentation in English
Simultaneous English translation available for presentations in Welsh upon request, please advise beforehand if you will require this facility

Edrychwch ar ein gwefan neu’n tudalen Facebook am unrhyw fanylion diweddaraf (e.e. Drysau Agored) neu newidiadau yn y rhaglen.
Go to our website or Facebook page for any additional information (e.g. Open Doors) or any unforessen changes to programme.

Emrys Llewelyn 07813142751 emrys@caernarfonwalks.com

*********************************************************************************

Rhaglen 2016  (scroll down for English).

Nos Fercher 16 Mawrth – Noson Gymdeithasol – Bar Bach 7:30

Nos Iau Ebrill 21 – Cyfarfod Blynyddol  yn dilyn gyda Ifor Dylan Williams yn son am rai o enwau ardal Caernarfon

Dydd Iau 28 Ebrill – Taith Bws Hydolus

19 Mai – Cyflwyniad Saesneg – Margaret Dunn – Hanes Adeiladau Hynafol yr Ardal

Mehefin 11-13 – Trip dros benwythnos  11-13 Mehefin 2016  i  Sempringham a Lincoln i weld cofeb y Dywysoges Gwenllian  yn Sempringham

Digwyddiad NESAF

Medi – Drysau Agored 2016 Gwybodaeth ar gael yma – drysau agored 2016 dre2newydd

Hydref – Yr INC 2016 – Ink 2016 – Cyflwyniad gan Robat ac Emrys am Placiau’r Gymdeithas a byddaf yn arwain Taith –  Galeri sy’n trefnnu’r digwyddiadau dros Yr INC 2016

Hydref 20fed Taith Bws Hudolus rhif pedwar  – manylion i ddilyn (ond dim i lle rydym yn mynd!)

Tachwedd Nos Iau 17eg – Noson yma wedi ei newid. Rwan bydd yna noson gymdeithasol o adrodd straeon yn y Bar Bach. Straeon am eich atgofion o ddigwyddiadau rydych yn eu cofio ac ati.

Rhagfyr 1af – Cinio Nadolig – yn Y Wal – Bwyd, diod a tipyn o hwyl. (Argraffiadau o Sempringham)

8fed – Cyflwyniad Cymraeg – Ieuan Wyn –                                                                     Cilmeri a’i Celwydd?   Y gwir am lofruddiaeth Llywelyn ap Gruffydd?                    Galeri Caernarfon am 7.30yr hwyr        £2.00 wrth y drws os nad ydych yn aelod.

**ENGLISH VERSION**

Wednesday 16 March – Social Evening – Bar Bach

28 April – Mystery Trip

April 21 at Institiute – AGM  followed by a talk by Ifor Dylan Williams on local place-names

19th May –  Margaret Dunn – Old houses.  In English

JUNE 11 – 13 – Weekend trip  11-13 June 2016 to  Sempringham & Lincoln

to visit  Princess Gwenllian’s memorial at Sempringham Cost at the moment £200But Will be lower with a bus full!

July/August – No meetings

NEXT EVENT

September – Open Doors 2016 – download file here  drysau agored 2016 dre2newydd

October 20th The Fourth Magical Mystery Bus Trip (details to follow but not where we are going!)

October – INK 2016 – Presentation by Robat and Emrys about the Society’s Plaques and I will running a tour –  Galeri are organising Yr INC 2016 Date to be announced

November 17th Thursday – There is a change to this evening. There will now be a social evening of storytelling, about your experiences of an event in the area or whatever else you may think will be appropriate. This will be at Bar Bach.

December 1st – Christmas Dinner – Y Wal  (Impressions of Sempringham)

8th – Presentation in Welsh (Cyflwyniad Cymraeg) – Ieuan Wyn – Cilmeri a’i Celwydd? Cilmeri the Truth? Galeri 7:30pm Note:£2 on the door for non members (Translation available)

*******************************************************************************

2015

Tachwedd 11eg am 7. Cotiws y Bachgen Du

Noson Agored yn cael ei gynnal yn Coitws y Bachgen Du ar nos Fercher, Tachwedd 11fed am 700 yr hwyr pan fydd y panel yn ateb eich cwestiynau ar y themau ‘Caernarfon ar Môr’                                                                                                                                                         Felly, os gwelwch yn dda, dwi angen eich cwestiynau ar y themau ‘Caernarfon ar Môr’.

Byddaf yn anfon y cwestiynau i’r Panel – Rhys Mwyn, John Dilwyn a Ifor ap Glyn ymhell cyn y noson iddynt cael gwneud ei gwaith ymchwil, felly dowch ymlaen rhowch eich capiau Capten ymlaen a meddwl am y cwestiynau.

11/11/2015 7pm CoachHouse Black Boy

Our Open Evening will be held on Wednesday, November 11th at 7.00 p.m. at the Black Boy’s Coachouse. The theme will be ‘Caernarfon and the Sea’. I need your questions as soon as possible so that I can send them to our Panel – Rhys Mwyn, John Dilwyn and Ifor ap Glyn.

Therefore please put your Captain’s caps on and get thinking.

Clwb Peldroed Caernarfon Dros y Blynyddoedd

Nos Iau Hydref 15

Yr Institiwt – Allt Pafiliwn Nos Iau, Hydref 15fed am 7.00 yr hwyr

gyda Richard Morris Jones

****************************************************************

Drysau Agored Medi 2015 – Open Doors Events September 2015

Mae’r rhifau’n yn nodi’r lleoliad a’r map ar waelod y dudalen yma.                                  Numbers in bold, are locations on map at bottom of this page.
4/09/15
13:45 Y Carchar, y celloedd a’r tŵr crogi. 2                                                               SYLWCH* Bydd rhaid cofrestru yn Siop Gwynedd cyn mynd a’r y daith
13:45 Town Gaol & hanging tower. 2                                                                                NOTE* Registaton at Siop Gwynedd is compulsory
10:30 – 11:30 R&I Jones Building.  9                                                                                     Banc Masnachol cyntaf Caernarfon First Commercial Bank
10-12 & 1 – 3pm Swyddfa’r Harbwr/Harbour Office.  10
Yr Instiute Siambr cyngor tref Caernarfon Town Council chamber. 11
Neuad y Farchnad / Market Hall. 12

5/09/15                                                                                                                                     10:30 – 3:30 Clwb Iotio Royal Welsh Yatch Club. 7
Y Clwb iotio hynaf y byd. Worlds oldest Yacht club
11:00 – 2:00pm Bwa Canoloesol, Troters / Medieval Arch, Troters.  7
11:30 Ffynnon Eleanor / Eleanor’s Well  Porth yr Aur. 7
* Adeilad Foxwist Building. 5
* Adeilad Y Goleuad Building. 6                                                                                   *Ffenest liw dyddiedig 1622 sydd yn dafarn y Pendeitch. 13
*Stained galss window dated 1622 at the Palace Vaults pub.13

5/09/15  1-3pm   6/09/15 1-4pm                                                                                   Eglwys Hynafol Llanfaglan Medieval Church. 1
dros y bont, 3.5 km i lawr ffordd yr arfordir (anaddas i’r anabl)
3.5 km down the coast road over the bridge by castle lovely walk or cycle (unsuitable for disabled)

Eglwys Y Santes Fair/St Mary’s Church. 8
Ar agor drwy’r mis.  Open all month

*Rhan o’r daith gerdded yn cychwyn am 10:30 – 11:00 o’r clwb Iot. (Cymraeg)
*Part of the town walk starting at 11:30 – 12:00 from the Yacht Club(English)

drysau agored 2015 dre_map

Bydd rhaglen y flwyddyn yma’n fuan – Annual Programme will be here soon